Polityka prywatności

Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO (regulacja obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.), zostałam/zostałem poinformowana/y, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wintergarten Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kwilczu, ul. Gumna 14 A, 64-420 Kwilcz. Przedstawicielem Administratora jest: Łukasz Środecki, telefon 505 612 750, e-mail: biuro@wintergarten.pl
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1, w tym w szczególności na podstawie:
 1. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi
  na rzecz Wintergarten Polska sp. z o.o., w tym w zakresie obsługi księgowej, jak również usługi informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne. Ponadto, moje dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów.
 2. Moje dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, lub okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, którykolwiek z tych okresów jest dłuższy.
  Dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i wyrażonej przeze mnie zgody będą przetwarzane do odwołania.
 3. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Każde z ww. żądań mogę wnieść pisemnie na adres Administratora podany
w pkt 1 lub drogą e-mailową na adres: biuro@wintergarten.pl

 1. Mam prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wyznaczonego przepisami prawa
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację umowy przez Wintergarten Polska sp. z o.o.
 4. Wintergarten Polska sp. z o.o. nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.